Etiska principer

Etiska principer för prioriteringar i vården, beslutade av riksdagen.

Människovärdesprincipen är den viktigaste för hälso- och sjukvården. Grunden för principen är de mänskliga rättigheterna. Alla människor är födda fria, lika i värde och rättigheter. Staten, kommuner och landsting ansvarar för att alla individer behandlas lika utan diskriminerande åtskillnad.

Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att resurserna ska satsas på de verksamheter och individer där behovet är störst. Solidaritet innebär att alla ska få lika möjligheter till vård och alla ska nå bästa möjliga hälsa och livslvalité. Solidaritet innebär att särskilt beakta behoven hos de svagaste.

Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att hälso- och sjukvården bör eftersträva en rimlig relation mellan kostnader vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder, i form av insatta resurser av olika slag och effekt. Principen ska vara underordnad människovärdes- och behovs- och solidaritetsprinciperna.

Medicinskt- etiska principer.

Autonomiprincipen innebär att var och en har rätt att bestämma över sitt liv. Att var och en ska respektera andras förmåga och rätt till autonomi, medbestämmande och integritet. Det bygger på individens förmåga att inse konsekvenserna av sitt val och att ta ansvaret för beslutet. Vårdpersonalen är skyldig att informera patienten om ohälsotillståndet och behandlingsmöjligheter på ett sådant sätt att patienten ska kunna ta ett eget beslut. För det behövs kommunikation utan maktutövning och respekt för individens val.

Godhetsprincipen innebär att var och en ska sträva efter att göra gott och göra nytta. Finns det möjlighet att göra nytta ska man också göra det. Godhet är nedärvt i våra gener och har inneburit en överlevnadsfördel för den mänskliga arten.

Principen att inte skada innebär att man inte ska agera så att andra skadas eller riskerar att bli skadade. Utgångspunkten är att lidande är något ont och om flera handlingsalternativ finns så ska man välja den handling som minimerar skada och lidande.

Rättviseprincipen innebär att var och en ska erhålla behandling efter medicinskt behov och oberoende av kön, ras, förmågor och funktion.