Ordlista

Venflon/ perifer venkateter: ett litet plaströr som förs in i en ven för att läkemedel eller dropp ska kunna sprutas in.

Palliativ: ej botande, men lindrande.

Palliativt team: tvärprofessionellt, det vill säga en arbetsgrupp som består av olika yrkesgrupper för att kunna möta olika behov hos palliativa patienter.

Brytpunktssamtal: När sjukdomen kommer in i ett nytt skede, exempelvis: När all botande och bromsande behandling av cancer avslutas och vården övergår till palliativ, det vill säga endast lindrande. Samtalet är viktigt.

HLR: Hjärt- och lungräddning.

Remiss: En begäran om övertagande av vårdansvar för en patient. I remissen finns en redogörelse för symptom och tidigare sjukdomar som ska vara av sådan kvalité att mottagaren kan bedöma det medicinska behovet.

HSAN: Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd/Socialstyrelsen

IVO: Inspektionen för vård och omsorg. En statlig myndighet som sorterar under Socialdepartementet.

Infusion: Läkemedel, vätska eller näringslösning som kontinuerligt tillförs patienten genom en ven.

Nortons skattningschema: Ett riskbedömningsinstrument för att upptäcka fara för trycksår, fall och undernäring hos patienten.

Triage: En process som används för att sortera patienter efter medicinsk allvarlighetsgrad.

HR-avdelningen: Human resource, det nya namnet för personalavdelning.

Uribag: påse som samlar upp urinen ur kateterslangen.